• namphuongtin@gmail.com

Bảng Tiêu Lệnh, Nội Quy PCCC loại thường

Giá bán: 70.000

Danh mục:

Bộ PCCC gồm 4 bảng chất liệu tôn

  • Bảng nội quy
  • Bảng tiêu lệnh,
  • Bảng cấm lửa
  • Bảng cấm hút thuốc